rejestracja firmy
rejestracja spółki
Reklama
Dotacje z Urzędu Pracy i PO KL 6.2
Druki do pobrania
Pierwsza dotacja na firmę
Serwis o dotacjach na uruchomienie własnej firmy. Dotacje z PUP bez tajemnic i przykładowe biznes plany >>> www.pierwszadotacja.net
Darmowe e-booki

Rejestracja firmy - Urząd Skarbowy

Obecnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z wyborem formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 - i składane jest drogą internetową. Gdy przedsiębiorca chce być płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT należy złożyć druk VAT-R. Opłata za rejestrację VAT wynosi obecnie 170 zł. FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM

> karta podatkowa
> ryczałt ewidencjonowany
> księga przychodów i rozchodów (zasady ogólne)
>>> podatek liniowy


    Uwaga! Firmy prowadzone przez osoby fizyczne początkowo automatycznie są zwolnione z rozliczania tego podatku (tzw. zwolnienie podmiotowe). Podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego jest: u podatników kontynuujących działalność:
- nie przekroczenie wartością sprzedaży w poprzednim roku podatkowym limitu ustawowego - 150'000 zł.
- u podatników rozpoczynających działalność w bieżącym roku podatkowym przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie może przekroczyć, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty limitu określonego niżej (np. przy sprzedaży w okresie 22.11-31.12.2005 limit wyniesie 40/365 x wartość limitu).

    Urząd Skarbowy potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Jeśli dane objęte tym zgłoszeniem się zmienią - trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni.
    Jeśli planujesz prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej należy dodatkowo zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT-UE. W tym celu trzeba wypełnić dodatkowy druk VAT-R/UE. Zgłoszenie to jest bezpłatne, urząd potwierdza rejestrację na druku VAT-SUE, a podatnik otrzymuje tzw. numer NIP-UE (ten sam NIP, tylko poprzedzony kodem PL). Formularze VAT-R i VAT-R/UE należy składać łącznie.

Rejestracja firmy dla celów akcyzy

    Jeżeli działalność firmy jest związana z akcyzą (produkcja, import lub sprzedaż wyrobów akcyzowych) rejestracja firmy wymaga udania się do urzędu celnego i złożenia odpowiednich dokumentów. Organem dokonującym rozliczenia akcyzy jest Urząd Celny właściwy dla danego miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowania tym podatkiem. Zgłoszenie tego rodzaju składa się na druku AKC-R przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą. Rejestracja firmy do celów akcyzy wiąże się z opłatą skarbową (około 160,00 zł) Rejestracja zostaje potwierdzona decyzją AKC-5.

Księgowość firmy

    Dokonując rejestracji firmy w Urzędzie Skarbowym należy podjąć decyzję, czy chce się prowadzić księgowość samodzielnie, czy zlecić zewnętrznej firmie (wydatek od 100 do 600 zł miesięcznie, w zależności od ilości księgowanych dokumentów). Prowadzenie księgowości samodzielnie nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat. Należy pamiętać iż nieznajomość przepisów nie zwalnia od odpowiedzialności. Od odpowiedzialności nie zwalnia również wynajęcie biura rachunkowego, ponieważ dokumenty zatwierdza właściciel, lub uprawniona przez niego osoba własnym podpisem. Wszelka dokumentacja podatkowa pownna znajdować się pod adresem siedziby firmy, lub wskazanego w Urzędzie Skarbowym biura rachunkowego.
    Biuro rachunkowe, które zawodowo, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, trudni się świadczeniem usług księgowych, obowiązane jest posiadać stosowne uprawnienia. Obecnie biuro rachunkowe prowadzić może jedynie: doradca podatkowy, biegły rewident, adwokat, radca prawny, osoba posiadająca wpis na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

> przechowywanie dokumentacji księgowej
> kasa fiskalna w firmie

mapa strony FAQ reklama na stronie